جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع
 • ظرفیت
 • مقاوم در برابر
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

 کارت حافظه میکرو اس دی اچ پی 8 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی اچ پی 16 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی اچ پی 32 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی اچ پی64 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی کوداک 8 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی پاتریویت 8 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی سن دیسک 64 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی پاتریویت 64 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی پاتریویت 32گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه اس دی پاتریویت 16گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی سیلیکون پاور 8گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی سیلیکون پاور 64گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی سیلیکون پاور 32گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه اس دی سیلیکون پاور 16گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی توشیبا 32 گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی ترنسند 16گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 16 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی ترنسند 32گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 32 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی ترنسند 64گیگابایت یو 1
 • ظرفیت : 64 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی ترنسند 8گیگابایت کلاس 4
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه
 کارت حافظه میکرو اس دی ترنسند 8گیگابایت کلاس 10
 • ظرفیت : 8 گیگابایت
 • مقاوم در برابر : ضربه