جستجوی پیشرفته در این گروه

 • نوع هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن
 • تعداد قطعات پایه
 • نوع قفل پایه
 • پایه میخ دار
 • جنس
 • نوع
 • تعداد نمایش کالاها :
 • 80
 • 40
 • 20
 • نوع نمایش کالاها :

فقط نمایش کالاهای موجود

سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-6663A
 • وزن : 1845 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۳ تا ۴ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 4
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3540
 • وزن : 1235 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : حرفه ای , سبک
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۳ تا ۴ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WF-3642
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : حرفه ای , سبک
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۱ تا ۲ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-5316
 • وزن : 2080 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : حرفه ای , سبک , تک پایه
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 4
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3520
 • وزن : 980 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : حرفه ای , سبک
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-3560
 • وزن : 1560 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-6093
 • وزن : 2300 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۳ تا ۴ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WF-6106
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-660A
 • وزن : 820 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : سبک
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-5315
 • وزن : 1610 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : سبک , تک پایه
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 4
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-6734
 • وزن : 1800 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 4
 • پایه میخ دار : خیر
سه پایه دوربین ویفنگ 2دسته مدل WT-5316
 • وزن : 2080 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
سه پایه دوربین ویفنگ مدل WT-330A
 • وزن : 820 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : سبک
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۲ تا ۳ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 3
 • پایه میخ دار : خیر
تک پایه دوربین ویفنگ مدل WT 1015
 • وزن : 570 گرم
 • جنس : آلومینیوم
 • نوع : سبک , تک پایه
 • نوع هد : پن هد
 • گستره بیشینه تحمل وزن : از ۳ تا ۴ کیلوگرم
 • تعداد قطعات پایه : 1